10121 อารยธรรมมนุษย์
Online: 1 user(s)

สถิติผู้เข้าชม ร้านค้า

วันนี้
20
เมื่อวาน
35
เดือนนี้
793
เดือนที่แล้ว
1,598
ปีนี้
5,824
ปีที่แล้ว
28,792


  หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก
หากพบหน้าไหนแสดงผลผิดเพี้ยน กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้งเพื่อ Refresh CSS+JavaScript

  

สินค้าที่ชอบ (0)
  

สินค้าที่ชมแล้ว (0)
  

เปรียบเทียบ (0)
  

ตะกร้าสินค้า (0)
  

ShopCart
  

หมวด: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.


recom


ข้อมูลสินค้า Product Info
ชือสินค้า:10121 อารยธรรมมนุษย์
วันที่อัพเดท:27-10-2023
ผู้ข้าชม:1287
ข้อมูลโดยย่อ:

10121 อารยธรรมมนุษย์ มีให้เลือกซื้อดังนี้

  • รวมเล่ม หน่วยที่ 1-15
...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กรุณาเลือกรายการสินค้า

10121
      ชื่อสินค้า:อารยธรรมมนุษย์ รวมเล่ม (หน่วยที่ 1-15)
      ราคา:130.00 บาท 115.00 บาท ประหยัด 15 บาท -12%
      ในสต๊อก: เหลือสินค้า 9 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
      ขนาด/น้ำหนัก:97 หน้า - -

 
กรุณาระบุจำนวน


        
1. การศึกษา“อารยธรรมมนุษย์” สิ่งที่ควรทำความเข้าใจมีอะไรบ้าง
ตอบ
     1) ความหมายของอารยธรรม
     2) พัฒนาการของอารยธรรม
     3) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอารยธรรม
     4) แหล่งอารยธรรม

2. อารยธรรม “Civilization” คืออะไร
ตอบ “ความเจริญในด้านต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และเป็นความเจริญที่สูงกว่าวัฒนธรรมขั้นพื้นฐาน”

3. พัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์แบ่งออกเป็นกี่ยุคสมัย
ตอบ มี 2 ยุคใหญ่ๆคือ
     1) สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistoric Age) หมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือยังไม่มีการจดบันทึกเป็นภาษาเขียนชนิดที่คนปัจจุบันอ่านหรือสามารถถอดความหมายออกมาได้ แบ่งย่อยออกได้เป็น 4 สมัย คือ หินเก่า หินกลาง หินใหม่ และสมัยโลหะ
     2) สมัยประวัติศาสตร์ (Historic Age) หมายถึง สมัยที่มนุษย์รู้จักการคิดค้นประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ (ตัวอักษรที่เกิดขึ้นต้องสามารถถอดความหมายได้) เป็นช่วงที่มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อาทิ หมู่บ้านกสิกรรมได้ขยายตัวเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร ฯลฯ

4. พัฒนาการของอารยธรรมสู่สังคมที่เป็นอารยะมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ
     1) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตรกรรม มนุษย์แรกเริ่มยังไม่มีการเพาะปลูก มีชีวิตเร่ร่อน เก็บพืชผักและล่าสัตว์จากป่ามาบริโภค จนเข้าสู่สมัยหินใหม่ตอนปลายจึงเริ่มรู้จักเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้มนุษย์เริ่มมีการรวมตัวเป็นสังคมแบบชนเผ่า จากนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเพาะปลูก เช่น รู้จักการทำชลประทาน ฯลฯ
     2) การเปลี่ยนแปลงด้านการดำรงชีพ เมื่อมนุษย์มีการเพาะปลูกทำให้มีการรวมตัวกัน เริ่มแรกอาจมีลักษณะเป็นเผ่าเล็กๆ และขยายเป็นชุมชนเป็นบ้านเมือง เริ่มรู้จักการเก็บสะสมอาหาร ขณะเดียวกันก็เริ่มรู้จักใช้ไฟทำให้อาหารสุกก่อนบริโภค ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการตั้งถิ่นฐานที่มั่นคงถาวรของมนุษย์ การดำเนินวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจก็เป็นแบบแผนมากขึ้น
     3) การจัดลำดับฐานะทางสังคม สังคมที่จะพัฒนาสู่ความเป็นอารยธรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชากรต้องมีการจัดลำดับฐานะทางสังคม ซึ่งการจัดลำดับฐานะหรือการแบ่งงานกันทำในสังคมจะช่วยให้เกิดการจำแนกประชากรในสังคมตามหน้าที่ของแต่ละคน ในที่สุดจะกลายเป็นโครงสร้างชนชั้นตามสถานภาพทางสังคม (Status Society) นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางชนชั้น เช่น มีการกำหนดพิธีกรรมและจารีตประเพณีระหว่างชนชั้น ฯลฯ ชุมชนที่มีการจัดลำดับฐานะทางสังคมจะพัฒนาขึ้นเป็นเมืองหรือนครในที่สุด

5. การแบ่งชนชั้นในสังคมระยะแรกๆ เป็นอย่างไร
ตอบ แบ่งเป็น 2 ชนชั้น คือ ชนชั้นปกครอง และชนชั้นใต้ปกครอง

6. ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอารยธรรมมีอะไรบ้าง
ตอบ มี 6 ประการสำคัญ คือ
     1) สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
     2) ระบบการเมืองการปกครอง
     3) ความเจริญทางเทคโนโลยี
     4) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
     5) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
     6) การเกิดความเชื่อและศาสนา

7. อารยธรรมสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสภาพภูมิศาสตร์อย่างไร
ตอบ บริเวณที่ราบใกล้ภูเขา ที่ราบลุ่มแม่น้ำ หรือบริเวณที่มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกและการดำรงชีวิต

8. รถยนต์ไอน้ำคือปัจจัยเกี่ยวกับอะไรที่ก่อให้เกิดอารยธรรม
ตอบ เทคโนโลยี

9. การรู้จักใช้ไฟเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด
ตอบ เมื่อมนุษย์รู้จักใช้ไฟตอนกลางคืนจะมีการจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างอันนำมาซึ่งการสร้างสรรค์วัฒนธรรมขึ้น ได้แก่ เกิดการประดิษฐ์งานฝีมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้า ทำเครื่องมือเครื่องใช้ การพัฒนาความคิดต่างๆ ขึ้น จากนั้นในแต่ละสังคมก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

10. ความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ นำไปสู่การเกิดสิ่งใด
ตอบ “ตลาด”=== ยังไม่มีความเห็น ===

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อสินค้าชิ้นนี้
ความพึงพอใจ (Rating)
*
*
กรุณากรอกรหัส 4 ตัว

* ปุ่ม Submit ถูกซ่อนไว้ เฉพาะสมาชิกที่ Login เท่านั้น จึงจะสามารถร่วมแสดงความเห็นได้=== ยังไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น ===

กล่องตอบคำถามถูกปิดซ่อนไว้ เนื่องจากเจ้าของร้านกำหนด ให้ตอบคำถามได้เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้น   ในแผนก ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2

รหัสสินค้า: 41322
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 130.00 บาท

พิเศษ 119.00 บาท -8%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41232 กฎหมายอาญา 2

รหัสสินค้า: 41232
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

รหัสสินค้า: 41343
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41212 กฎหมายแพ่ง 2

รหัสสินค้า: 41212
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 129.00 บาท

129.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1

รหัสสินค้า: 41321
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 115.00 บาท

155.00 บาท --35%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

รหัสสินค้า: 41213
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ

รหัสสินค้า: 41341
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 115.00 บาท

115.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41211 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1

รหัสสินค้า: 41211
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

รหัสสินค้า: 80206
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 150.00 บาท

พิเศษ 139.00 บาท -7%

สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

10103 ทักษะชีวิต

รหัสสินค้า: 10103
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 119.00 บาท

พิเศษ 115.00 บาท -3%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

81416 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

รหัสสินค้า: 81416
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 8 | ขายแล้ว: 2     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80203 แนวข้อสอบปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย

รหัสสินค้า: 80203
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80101 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

รหัสสินค้า: 80101
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41343 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

รหัสสินค้า: 41343
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 65.00 บาท

65.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41342 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

รหัสสินค้า: 41342
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท


  

 

หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก

Copyright © 2024 sermsukintergroup.com