Header image
ติวเข้ม มสธ.


ติวเข้ม 4 วัน (20 ชั่วโมง) ก่อนสอบ

small product photo
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
รหัส 32206

small product photo
คณิตศาตร์และสถิติ
รหัส 30205

small product photo
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ
รหัส 32201

small product photo
วิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
รหัส 11201

small product photo
วิชา สถิตเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
รหัส 60310

small product photo
วิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
รหัส 60120


วิชา การจัดการการเงิน รหัส 32303


 

วิชา การจัดการการผลิตและดำเนินงาน
และการจัดการการตลาด รหัส 30210
 

วิชา องค์การและการจัดการ
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รหัส 30211


วิชา การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ รหัส 30209วิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน รหัส 33303วิชา ขอบข่ายและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 33304


ค่าเรียนส่วนตัววิชาละ 4,000 บาท (ฟรีชีทสรุป) สามารถเลือกวัน/เวลาได้

 

 
จองที่นั่งเรียน โทร 081-928-5211 พี่หม ู(มสธ.)